Doküman

Santral Ses Kaydı Aydınlatma Metni

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ

SANTRAL SES KAYDI AYDINLATMA METNİ

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda, T.C. Körfez Belediyesi tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca hazırladığımız aşağıdaki Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri, aktarılacağı kişiler ile ilgili kişi olarak haklarınız bilginize sunulmuştur. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler için T.C. Körfez Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amacı

 1. Kimlik
   
 • Hizmet Kalitesi Takibi
 • İş Faaliyetlerinin Ve Operasyonel Süreçlerin Planlanması
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İleride Doğabilecek Hukuki İhtilafların Çözümlenmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

       2. İletişim
 

 • Hizmet Kalitesi Takibi
 • İş Faaliyetlerinin Ve Operasyonel Süreçlerin Planlanması
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İleride Doğabilecek Hukuki İhtilafların Çözümlenmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

        3. Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • Hizmet Kalitesi Takibi
 • İş Faaliyetlerinin Ve Operasyonel Süreçlerin Planlanması
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İleride Doğabilecek Hukuki İhtilafların Çözümlenmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Körfez Belediyesi santral sistemi vasıtasıyla sözlü olarak ses kaydı yoluyla toplanmakta ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlendiği Hukuki Sebepler:

Kişisel verileriniz, Kanun’un m. 5/2-(f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak, belediye operasyon ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi, belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlarının taleplerinin karşılanması, hukuki süreçlerin planlanması, savunma hakkının kullanılması, kurumsal iletişim, yönetim, yetkili kurum ve kuruluşlar, özel hukuk tüzel kişileri, ürün ve hizmet alan kişi, temsilcisi veya çalışanına aktarabilmekteyiz. Kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla yurt içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan Tedbirler:

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, gerekli tüm fiziki, idari ve teknolojik tedbirler alınmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.

KVKK Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde, Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınız Kapsamında Belediye’ye Başvuru Yolları:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi aşağıdaki yöntemlerle ve İlgili Kişi sıfatıyla Belediyemize iletebilirsiniz;

- Belediyemize başvuru tarihinden önce ilgili kişi tarafından bildirilmiş olan mail adresinden yapacağınız başvuruyla,

- Islak imzalı bir başvuru dilekçesini bizzat elden, noter aracılığı ile yahut iadeli taahhütlü posta ile “Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi N0: 369 Körfez/Kocaeli” adresine yapacağınız başvuru ile.

Belediyemiz başvurunuzu 30 gün içinde neticelendirerek talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu Unvanı:

T.C. Körfez Belediyesi.

KEP Adresi:

korfez.bel@hs01.kep.tr

Adres:
Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi N0: 369 Körfez/Kocaeli

Web Adresi:

https://www.korfez.bel.tr


DOKÜMANLAR