Kurumsal Yapı

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Amaç
MADDE 1-

Bu yönetmelik, Hukuk İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma
esas ve usullerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam
MADDE 2-

Müdürlüğün görev ve yetkileri, çalışma usullerine ilişkin esaslar bu yönetmelikte
gösterilmiştir.

Dayanak
MADDE 3-

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

DEVAMI...