Kurumsal Yapı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Amaç
Madde 1 –(1)Bu Yönetmeliğin amacı; Körfez Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-(1)Bu Yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3–(1))Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun ve 15.maddesinin (b) bendi ve 18.maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...