Kurumsal Yapı

Zabıta Müdürlüğü

Amaç
Madde 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı, Körfez Belediye Başkanlığı, Zabıta Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-(1)Bu Yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, Zabıta Müdürlüğünün çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3 –(1)Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...