Kurumsal Yapı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Amaç
Madde 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Körfez Belediye Başkanlığı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-(1) Bu yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3-(1) Bu yönetmelik,5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b) bendi ve 18.maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...